Mga Totolan a Kirakmat ko mga Maranao
Pamekasan     Kitab Indil ko Batang a Ininglis     Indil ko Batang a Arabic ago Ininglis a Mararantar
Languages
Site Menu
Search

Search this site:
Title English Book Name Maranao Book Name Download Link File Size
Maksod Genesis Maksod Genesis - Maksod DiglotGenesis - Maksod Diglot 2,786 KB
Iksodos Exodus Iksodos Exodus - Iksodos DiglotExodus - Iksodos Diglot 1,569 KB
MgaBilangan Numbers MgaBilangan Numbers - MgaBilangen DiglotNumbers - MgaBilangen Diglot 1,753 KB
Dotironomiyo Deuteronomy Dotironomiyo Deuteronomy DiglotDeuteronomy Diglot 1,714 KB
1 Samowil 1 Samuel 1 Samowil 1 Samuel - 1 Samowil Diglot1 Samuel - 1 Samowil Diglot 1,510 KB
Psalms - Sabor Diglot Psalms Psalms - Sabor Diglot Psalms - So SaborPsalms - So Sabor 2,725 KB
Pananaroon Proverbs Pananaroon Proverbs - PananaroonProverbs - Pananaroon 1,008 KB
Pangongosiyat Ecclesiastes Pangongosiyat Ecclesiastes - Pangongosiat DiglotEcclesiastes - Pangongosiat Diglot 397 KB
Matiyo Matthew Matiyo Matthew - Matiyo diglotMatthew - Matiyo diglot 1,707 KB
Marko Mark Marko Mark - Marko diglotMark - Marko diglot 1,247 KB
Lokas Luke Lokas Luke - Lokas diglotLuke - Lokas diglot 2,176 KB
Yahiya John Yahiya John - Yahiya diglotJohn - Yahiya diglot 1,595 KB
Mga Galebek Acts (of the Apostles) Mga Galebek Acts - Mga Galebek diglotActs - Mga Galebek diglot 1,483 KB
Roma Romans Roma Romans - Roma diglotRomans - Roma diglot 704 KB
Galasiya Galatians Galasiya Galatians - Galasiya DiglotGalatians - Galasiya Diglot 292 KB
Ipisos Ephesians Ipisos Ephesians - IpisosEphesians - Ipisos 285 KB
Pilipos Philippians Pilipos Philippians - Pilipos DiglotPhilippians - Pilipos Diglot 217 KB
Kolosas Colossians Kolosas Colossians - Kolosas DiglotColossians - Kolosas Diglot 204 KB
1 Tisalonika 1 Thessalonians 1 Tisalonika 1&2 Thessalonians - 1&2 Tisalonika Diglot1&2 Thessalonians - 1&2 Tisalonika Diglot 266 KB
2 Tisalonika 2 Thessalonians 2 Tisalonika 2 Thessalonians - 2 Tisalonika Diglot2 Thessalonians - 2 Tisalonika Diglot 128 KB
     2       next >      last >>
Please contact us here if you have any comments.
Copyright © 2024 TEEMOR eBusiness Solutions. All rights reserved.