Mga Totolan a Kirakmat ko mga Maranao
Pamekasan     Kitab Indil ko Batang a Ininglis     Indil ko Batang a Arabic ago Ininglis a Mararantar
Languages
Site Menu
Search

Search this site:
To download a file, right-click on an audio download and choose "Save as".

Filter by Book Section
Book Name Audio Download Book Section
Mark Mark - Marko Chapter 1
Mark - Marko Chapter 2
Mark - Marko Chapter 3
Mark - Marko Chapter 4
Mark - Marko Chapter 5
Mark - Marko Chapter 6
Mark - Marko Chapter 7
Mark - Marko Chapter 8
Mark - Marko Chapter 9
Mark - Marko Chapter 10
Mark - Marko Chapter 11
Mark - Marko Chapter 12
Mark - Marko Chapter 13
Mark - Marko Chapter 14
Mark - Marko Chapter 15
Mark - Marko Chapter 16
Gospels
Luke Luke - Lokas Chapter 1
Luke - Lokas Chapter 2
Luke - Lokas Chapter 3
Luke - Lokas Chapter 4
Luke - Lokas Chapter 5
Luke - Lokas Chapter 6
Luke - Lokas Chapter 7
Luke - Lokas Chapter 8
Luke - Lokas Chapter 9
Luke - Lokas Chapter 10
Luke - Lokas Chapter 11
Luke - Lokas Chapter 12
Luke - Lokas Chapter 13
Luke - Lokas Chapter 14
Luke - Lokas Chapter 15
Luke - Lokas Chapter 16
Luke - Lokas Chapter 17
Luke - Lokas Chapter 18
Luke - Lokas Chapter 19
Luke - Lokas Chapter 20
Luke - Lokas Chapter 21
Luke - Lokas Chapter 22
Luke - Lokas Chapter 23
Luke - Lokas Chapter 24
Gospels
John John - Yahiya Chapter 1
John - Yahiya Chapter 2
John - Yahiya Chapter 3
John - Yahiya Chapter 4
John - Yahiya Chapter 5
John - Yahiya Chapter 6
John - Yahiya Chapter 7
John - Yahiya Chapter 8
John - Yahiya Chapter 9
John - Yahiya Chapter 10
John - Yahiya Chapter 11
John - Yahiya Chapter 12
John - Yahiya Chapter 13
John - Yahiya Chapter 14
John - Yahiya Chapter 15
John - Yahiya Chapter 16
John - Yahiya Chapter 17
John - Yahiya Chapter 18
John - Yahiya Chapter 19
John - Yahiya Chapter 20
John - Yahiya Chapter 21
Gospels
Mga Galebek (of the Apostles) Mga Galebek
Mga Galebek 1
Mga Galebek 2
Mga Galebek 3
Mga Galebek 4
Mga Galebek 5
Mga Galebek 6
Mga Galebek 7
Mga Galebek 8
Mga Galebek 9
Mga Galebek 10
Mga Galebek 11
Mga Galebek 12
Mga Galebek 13
Mga Galebek 14
Mga Galebek 15
Mga Galebek 16
Mga Galebek 17
Mga Galebek 18
Mga Galebek 19
Mga Galebek 20
Mga Galebek 21
Mga Galebek 22
Mga Galebek 23
Mga Galebek 24
Mga Galebek 25
Mga Galebek 26
Mga Galebek 27
Mga Galebek 28
History
1 Pidro 1 Pidro 1 - 5
1 Pidro 1
1 Pidro 2
1 Pidro 3
1 Pidro 4
1 Pidro 5
Other Letters
Jude Jude 1
Other Letters