Mga Totolan a Kirakmat ko mga Maranao
Pamekasan     Kitab Indil ko Batang a Ininglis     Indil ko Batang a Arabic ago Ininglis a Mararantar
Languages
Site Menu
Search

Search this site:
MARANAO NEWS

MARANAO NEWS: Giyai so MAPIYA A TOTOL a miyapayag rektano o Allah sii ko HOLY BIBLE a initoron iyan rektano a nggolalan ko soti a manga nabi niyan ago manga siyogo iyan.

Sii sangkai a ′web site′ na kapangadian ka para sa ginawa ngka so HOLY BIBLE sii ko basa a Maranao. Mapiya ini a Totol makapantag ko tanto a mala a kapekebabayai reka o Allah.

Pekitokawan reka o HOLY BIBLE o andamanaya i kaketangkeda ngka sa pekasorga ka amay ka matay ka. Penggogoden iyan so lalan a miyatiyagar o Allah a kekedeg ka kaan ka kalidasi a kasong ka sa kanarakaan. Ketangked ka sa ginawa ngka imanto a gawii a matamataan den a pekasorga ka amay ka matay ka o aden a paratiyaya ngka ki Isa al Masih.

Batiyaa ngka sa paganay so sorat i Yahiya. Madadalem sii so manga sembag ko manga pakaise a ka mipantag sangkai a manga nganin. Sii ko kapembatiyaa ngka on na pangniya ngka ko Allah sa iklas ko poso o ka a peyagen iyan reka so tito a benar makapantag ki Isa al Masih, o antawaa sekaniyan.

So telo a bagi ko BIBLE a kikilalaan o manga Muslim a manga katero o Allah na:
 1. TAORAT - so lima a sorat o Nabi Mosa:
  Maksod * Iksodos  * Libitikos  * Mga Bilangan * Dotironomiyo
 2. SABOR - so sorat o Nabi Daod
 3. INJIL - so manga sorat makapantag ki Isa al Masih:
  Matiyo * Marko  * Lokas * Yahiya

Aden pen a manga sorat sii ko Bible a matatago ko tomotondog sii a manga bagi on:
 1. MANGA MIYASOWASOWA
  Mga Galebek (Acts of the Apostles, a inisorat i Lokas)* Yosowa  * Mga Pangongokom * Rota
  1 Samowil * 2 Samowil * 1 Mga Dato * 2 Mga Dato * 1 Mga Rikord * 2 Mga Rikord * Isras * Nihimiyas * Istira
 2. MGA BAYOK
  Ayob * Mga Pananaroon * So Pangongosiyat * Bayok o Nabi Solaiman
 3. MGA ALAMAT
  Isayas * Yaramiyas * Kamboboko * Isikiyal * Daniyal * Hosiya * Yowil * Amos * Obadiyas
  Yonas * Mikas * Nahom *Habakok * Sipaniyas * Hagay * Sakariyas * Malaki
 4. MGA SORAT I PAOLO
  Roma * 1 Korinto * 2 Korinto *Galasiya *Ipisos *Pilipos * Kolosas
  1 Tisalonika * 2 Tisalonika * 1 Timotiyo *2 Timotiyo * Titos * Pilimon
 5. PED A MGA SORAT:
  Hibriyo *Santiyago * 1 Pidro * 2 Pidro *1 Yahiya *2 Yahiya * 3 Yahiya * Yodas
 6. MIYAPAYAG (inisorat i Yahiya makapantag ko da pen mitalingoma)
Langon angkai a manga sorat na aya tarotop a kiyapayaga o Allah ko ginawa niyan ago so kabaya iyan mipantag ko manga manosiya a initoron iyan rektano a nggolalan ko soti a manga nabi niyan ago manga siyogo iyan.

2 Timotiyo 3:16 na tig iyan a: "Oman i bitiyara a Kitab na minisengaw o Allah, na mala ini a gona para ko kipepangendaon ko tito a benar, so kapesepari ko miyanga riribat, so kapepakaontola ko miyamakasilay, ago so kipepandoon ko maontol a kapepaginetaw."

Please contact us here if you have any comments.
Copyright © 2024 TEEMOR eBusiness Solutions. All rights reserved.