MARANAO NEWS

MARANAO NEWS: Giyai so MAPIYA A TOTOL a miyapayag rektano o Allah sii ko HOLY BIBLE a initoron iyan rektano a nggolalan ko soti a manga nabi niyan ago manga siyogo iyan.

Sii sangkai a ′web site′ na kapangadian ka para sa ginawa ngka so HOLY BIBLE sii ko basa a Maranao. Mapiya ini a Totol makapantag ko tanto a mala a kapekebabayai reka o Allah.

Pekitokawan reka o HOLY BIBLE o andamanaya i kaketangkeda ngka sa pekasorga ka amay ka matay ka. Penggogoden iyan so lalan a miyatiyagar o Allah a kekedeg ka kaan ka kalidasi a kasong ka sa kanarakaan. Ketangked ka sa ginawa ngka imanto a gawii a matamataan den a pekasorga ka amay ka matay ka o aden a paratiyaya ngka ki Isa al Masih.

Batiyaa ngka sa paganay so sorat i Yahiya. Madadalem sii so manga sembag ko manga pakaise a ka mipantag sangkai a manga nganin. Sii ko kapembatiyaa ngka on na pangniya ngka ko Allah sa iklas ko poso o ka a peyagen iyan reka so tito a benar makapantag ki Isa al Masih, o antawaa sekaniyan.

So telo a bagi ko BIBLE a kikilalaan o manga Muslim a manga katero o Allah na:

 1. TAORAT - so lima a sorat o Nabi Mosa:
  Maksod • Iksodos • Libitikos • Mga Bilangan • Dotironomiyo
 2. SABOR - so sorat o Nabi Daod
 3. INJIL - so manga sorat makapantag ki Isa al Masih:
  Matiyo • Marko • Lokas • Yahiya

Aden pen a manga sorat sii ko Bible a matatago ko tomotondog sii a manga bagi on:

 1. MANGA MIYASOWASOWA
  Mga Galebek (Acts of the Apostles, a inisorat i Lokas) •  Yosowa • Mga Pangongokom • Rota
  1 Samowil • 2 Samowil • 1 Mga Dato • 2 Mga Dato • 1 Mga Rikord • 2 Mga Rikord • Isras • Nihimiyas • Istira
 2. MGA BAYOK
  Ayob • Mga Pananaroon • So Pangongosiyat • Bayok o Nabi Solaiman
 3. MGA ALAMAT
  Isayas • Yaramiyas • Kamboboko • Isikiyal • Daniyal •  Hosiya • Yowil • Amos • Obadiyas
  Yonas • Mikas • Nahom • Habakok • Sipaniyas •  Hagay • Sakariyas • Malaki
 4. MGA SORAT I PAOLO
  Roma • 1 Korinto • 2 Korinto • Galasiya • Ipisos • Pilipos • Kolosas
  1 Tisalonika • 2 Tisalonika • 1 Timotiyo • 2 Timotiyo • Titos • Pilimon
 5. PED A MGA SORAT:
  Hibriyo • Santiyago • 1 Pidro • 2 Pidro • 1 Yahiya • 2 Yahiya • 3 Yahiya • Yodas
 6. MIYAPAYAG (inisorat i Yahiya makapantag ko da pen mitalingoma)

Langon angkai a manga sorat na aya tarotop a kiyapayaga o Allah ko ginawa niyan ago so kabaya iyan mipantag ko manga manosiya a initoron iyan rektano a nggolalan ko soti a manga nabi niyan ago manga siyogo iyan.

2 Timotiyo 3:16 na tig iyan a: "Oman i bitiyara a Kitab na minisengaw o Allah, na mala ini a gona para ko kipepangendaon ko tito a benar, so kapesepari ko miyanga riribat, so kapepakaontola ko miyamakasilay, ago so kipepandoon ko maontol a kapepaginetaw."

 

Syndicate content