Exodus

Book names
English book name: 
Exodus
Maranao book name: 
Iksodos
Written Files
English script file size: 
215 KB
Diglot script file size: 
1,569 KB